COMUNA SLATINA

Hotărârile autorității deliberative

2021

Ianuarie

HCL 1 – Alegerea președintelui de ședință

HCL 2 – Aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a comunei Slatina

HCL 3 – Aprobarea utilizării în cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea anului 2020

HCL 4 – Aprobarea rezilierii contractelor de închiriere nr.3 și nr, 4 din 27.4.2017 încheiat între Comuna Slatina și Ilk Gheorghe din localitatea Găinești

HCL 5 – Aprobarea regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate, precum și pentru alte situații deosebite, altele decât cele prevăzute în Legea venitului minim garantat

HCL 6 – Aprobarea actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava

HCL 7 – Aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.12 din 27.4.2017 încheiat între Comuna Slatina și PFA Luca J. Petru Iulian din localitatea Găinești

HCL 8 – Aprobarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al comunei Slatina

HCL 9 – Aprobarea închirierii prin atribuire directă a unei suprafețe de pajiști aflată în proprietatea privată a comunei Slatina

HCL 10 – Aprobarea fișelor de fundamentare a tarifului de colectare, transport și sortare a deșeurilor fracția uscată precum și a tarifului de colectare deșeuri fracția umedă, sortarea și eliminarea deșeurilor reziduale la depozitul Moara

HCL 11 – Închirierea prin licitație publică, cu ofertă în plic închis, a spațiilor situate în clădirea Dispensarului din sat Slatina

HCL12 – Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Slatina

Martie

HCL 13 – Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021 ce vor fi prestate de beneficiarii ajutorului social

HCL 14 – Aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor pentru anul 2021

HCL 15 – Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Slatina

HCL 16 – Aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea pod Găinești „La Lepâc”

HCL 17 – Aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Construire poartă semnal, parcare și totemuri la intrare în localități

HCL 18 – Modificarea și completarea Hotărârii nr.92 din 27.11.2020 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021

HCL 19 – Completarea Hotărârii nr.96 din 27.11.2020 privind achiziționarea unui autoturism pentru desfășurarea activităților Primăriei Comunei Slatina

HCL 20 – Aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și excluziunii sociale”

HCL 21 – Constituirea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Slatina

HCL 22 – Alegerea președintelui de ședință

Aprilie

HCL 23 – Aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Slatina pentru anul 2021

HCL 24 – Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Comunei Slatina pe trimestrul I al anului 2021

HCL 25 – Completarea Hotărârii nr.9/29.1.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unei suprafețe de pajiști aflate în proprietatea privată a comunei Slatina

HCL 26 – Aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Modernizare parțială prin betonare a drumului comunal „La Gernel” din satul Herla

HCL 27 – Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General – faza de proiectare – studiu de fezabilitate privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Construire și dotare Cămin Cultural în sat Găinești” și a Devizului General faza de proiectare – Studiu de fezabilitate

HCL 28 – Predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții pe bază de protocol a amplasamentului situat în localitatea Găinești și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire și dotare cămin cultural în sat Găinești”

Iunie

HCL 29 – Aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție din partea CEC Bank în sumă de 1.805.577,88 lei, pentru o perioadă de 3 luni, pentru implementarea proiectul de investiții „Modernizare drumuri de interes local” în comuna Slatina

HCL 30 – Acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Herla

HCL 31 – Aprobarea întocmirii Strategiei de dezvoltare locală a comunei Slatina, pentru perioada 2021-2027

HCL 32 – Aprobarea contribuției proprii reprezentând cotizația aferentă UAT Slatina în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală GAL „Confluențe Nordice”

HCL 33 – Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Slatina în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

HCL 34 – Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Slatina

HCL 35 – Aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Slatina

HCL 36 – Acordarea unui sprijin financiar Parohiei de stil vechi „Sfântul Ilie” din satul Slatina

HCL 37 – Alegerea președintelui de ședință

HCL 38 – Aprobarea memoriului tehnic general și a Devizului general privind cheltuielile necesare realizării proiectului „Refacere drumuri comunale afectate de inundații, produse în perioada 1.03.2021-15.03.2021, în comuna Slatina”


2020

Aprilie

Mai

Iunie

HCL 43 – Constatarea încetării de drept pentru mandatul consilierului local Făluță Dumitru și vacantarea locului de consilier local

HCL 44 – Reorganizarea Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local Slatina

HCL 45 – Modificarea statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Slatina

HCL 46 – Aprobarea participării comunei Slatina în program pentru sprijinirea eficienței energetice și gestionării inteligente în infrastructura de iluminat public

HCL 47 – Aprobarea devizului general al obiectivului de investiții: „Realizarea lucrărilor de eliberare amplasament pentru drumul comunal și LEA JT

HCL 48 – Stabilirea prețului pe metru pătrat pentru ocuparea temporară destinată suprafețelor de teren ce vor fi afectate cu ocazia lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Instalație tehnologică de suprafață la sondele 1 Herla și 1 Drăceni”

HCL 49 – Aprobarea unor facilități fiscale pentru anul 2020

HCL 50 – Alegerea președintelui de ședință

HCL 51 – Aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru două suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Slatina către Delgaz Grid S.A. în vederea executării unor imobile situate pe raza comunei Slatina

HCL 52 – Aprobarea cumpărării terenului în suprafața de 2.903 m.p situat în intravilanul comunei Slatina

HCL 53 – Organizarea licitației publice de vânzare pentru suprafața de teren intravilan din domeniul privat al Comunei Slatina situat pe raza satului Găinești

HCL 54 – Aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea prin betonare pentru drumurile comunale „La Țigănașu” și „La Crăciun” din satul Găinești

Iulie

HCL 55 – Rectificarea bugetului local pe trimestrul III

HCL 56 – Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local

HCL 57 – Aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pe un teren din domeniul public al comunei Slatina către compania Delgaz Grid S.A. pentru executarea unor lucrări de alimentare cu energie electrică

HCL 58 – Aprobarea trecerii imobilului cu destinația remiză PSI și terenului aferent din domeniul public în domeniul privat

HCL 59 – Rezilierea contractului de închiriere încheiat între Comuna Slatina și Cabinetul Medical Individual dr. Iordăchescu Meda

HCL 60 – Aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea drumului comunal „Vorlaz” din satul Slatina

Noiembrie

HCL 90 – Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Slatina

HCL 91 – Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Slatina

HCL 92 – Aprobarea taxelor și impozitelor pe anului 2021

HCL 93 – Aprobarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al Comunei Slatina

HCL 94 – Înființarea unui Centru Național de Informare și Promovare Turistică în Comuna Slatina

HCL 95 – Aprobarea necesității și oportunității proiectului de atestare al Comunei Slatina ca Stațiune Turistică de interes local

HCL 96 – Achiziționarea unui autoturism în regim leasing pentru activitățile Primăriei

HCL 97 – Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV

HCL 98 – Aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Siret și Comuna Slatina pentru realizarea proiectului „Decolmatare și apărare de mal zona aval pod Suhani”

Comments are closed.